Ring Tiny White Agate
€ 42,00
Ring Shiny White Topaz
€ 39,00
Ring Black Onyx Rounds
€ 27,50
Ring Black Onyx Combo
€ 42,00
Ring vintage onyx flower gold
€ 35,00
Ring Vintage Garnet Flower
€ 42,00
Ring Vintage Peridot Combo
€ 42,00
Ring Vintage Smoky gold
€ 45,00
Ring Vintage Moonstone Marquise
€ 42,00
Ring Vintage Black Onyx
€ 37,50
Ring Vintage Blue Topaz
€ 55,00
Ring Vintage Ruby
€ 65,00
Ring Vintage Amethyst
€ 55,00
Ring Vintage Amethyst Green
€ 45,00
Ring Vintage Amethyst Square
€ 45,00
powered by myShop.com